Szanowna Pani / Panie
Przeglądarka z której próbujecie Państwo korzystać nie posiada odpowiednich aktualizacji w związku z tym, ze względów bezpieczeństwa, niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobach rozwiązania Państwa problemu prosimy kliknąć Czytaj więcej

OC pracodawcy

OC pracodawcy jest to odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody osobowe bądź rzeczowe poniesione przez pracownika, będące następstwem wypadku przy pracy.

OC pracodawcy jest to odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody osobowe bądź rzeczowe poniesione przez pracownika, będące następstwem wypadku przy pracy. Które ze zdarzeń może zostać uznane za wypadek przy pracy reguluje Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ustawa z dn. 30.10.2002r.).

Do wypadku przy pracy zaliczane są zdarzenia zachodzące:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
• w czasie podróży pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy,
• podczas szkolenia lub stażu odbywanego przez absolwenta pobierającego stypendium w okresie trwania stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez Państwowy Urząd Pracy,
• podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W przypadku szkód osobowych odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela pomniejszane jest o wysokość świadczenia wypłaconego pracownikowi. Wysokość świadczenia regulowana jest na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ustawa z dn. 30.10.2002r.).

Pracodawca najczęściej nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
• powstałe wskutek chorób zawodowych oraz chorób nabytych wskutek kontaktu pracownika z substancjami chorobotwórczymi (azbest, substancje ropopochodne, metale ciężkie, materiały promieniotwórcze),
• w wartościach pieniężnych pracownika
• w pojazdach mechanicznych pracownika.

Podane tu objaśnienie ma charakter wyłącznie orientacyjny, co powoduje że nie może być użyte ani przywołane w zastępstwie ogólnych warunków ubezpieczenia.